S T A T U T

HRVATSKO-ČEŠKOG DRUŠTVA

(pročišćeni tekst)

 

 

 

I.                      OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za rad Hrvatsko-češkog društva (u daljnjem tekstu: Udruga).

            Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija.

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Članak 3.

 

            Naziv Udruge glasi: HRVATSKO-ČEŠKO  DRUŠTVO

            Uz naziv na hrvatskom jeziku, Udruga može rabiti i naziv na češkom odnosno engleskom jeziku (čl. 14. Zakona o udrugama) :

            - CHORVATSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST

            - CROATIAN-CZECH SOCIETY

            Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

            Udrugu zastupa Predsjednik a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik ili jedan od članova Predsjedništva kojega ono odredi.

 

Članak 4.

 

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ulica Pavla Šubića 20.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.

 

Članak 5.

 

            Udruga može osnivati podružnice, u mjestima na području Republike Hrvatske gdje se za to ukaže potreba.

            Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacija i udruge u zemlji i inozemstvu.

            Odluku o osnivanju podružnice donosi Predsjedništvo.

Podružnice nemaju pravnu osobnost.

Osnivanje, ustroj i djelovanje podružnice regulira se posebnim pravilnikom.

 

 

 

 

Članak 6.

 

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 30 mm. Uz obod je ispisan puni naziv Udruge: Hrvatsko češko društvo, a u sredini mjesto sjedišta: Zagreb.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti  predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Znak Udruge je kvadratnog oblika veličine 25x25 mm, sastavljen od kombinacije stiliziranih dijelova hrvatskog grba (šahovnice) koji se  proteže po dijagonali od lijevog gornjeg kuta prema donjem desnom kutu, te tako odjeljuje dva veća i kompaktnija polja od kojih je u desnom gornjem utisnut stilizirani dio češkoga grba (lik dvorepog lava), dok su u lijevi donji utisnuta početna slova naziva Udruge »HČD«.

 

 

Članak 7.

 

            Djelovanje udruge je javno i temelji se na načelima neovisnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

            Javnost djelovanja ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova udruge i šire javnosti o radu tijela udruge.

Obavješćivanje se vrši putem internog glasila Udruge, posebnih pisanih materijala i sjednica tijela Udruge.

Udruga može izdavati i svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju, te koristiti odgovarajuće internetske resurse. Odluku o tome donosi Skupština.

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

 

 

II.         CILJEVI I DJELATNOST

 

Članak 8.

 

            Cilj osnivanja Udruge je davanje doprinosa razmjeni kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, gospodarskih i drugih civilizacijskih dostignuća hrvatskog i češkog naroda, odnosno građana Republike Hrvatske i Češke Republike.

            Udruga potiče i promiče ona nastojanja koja pospješuju razmjenu i suradnju, te u skladu sa svojim mogućnostima, samostalno organizira pojedine sadržaje.

            Jednako tako, Udruga promiče i doprinose češke manjine u Republici Hrvatskoj, kao i doprinose hrvatske manjine u Češkoj Republici.

            U tomu će se Udruga oslanjati na sve raspoložive informacijske i komunikacijske kanale u Republici Hrvatskoj i Češkoj Republici.

 

                                                                    Članak 9.

 

            U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 8. ovoga Statuta Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

-           pomaže širenju informacija o Hrvatskoj u Češkoj i o Češkoj u Hrvatskoj;

-           priprema predavanja, izložbe, filmske i kazališne predstave, stručna predavanja, savjetovanja, tribine, konferencije, kongrese i slične skupove;

-           potiče i nastoji omogućiti stručno i profesionalno usavršavanje svojih članova;

-           potiče studente i mlade stručnjake da se bave proučavanjem svih aspekata hrvatsko-čeških veza (jezik, povijest, tradicija itd.);

-           surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge;

-           objavljuje publikacije i edicije namijenjene javnosti i svome članstvu;

-           potpomaže i uspostavlja gospodarske, turističke, studijske, športske i druge prijateljske veze i odnose među dvjema zemljama.

 

 

III.           ČLANOVI UDRUGE

 

Članak 10.

 

            Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni.

 

Redovni član Udruge može biti:

- svaka  fizička osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin a koja  prihvaća ciljeve, djelatnosti i Statut Udruge, predano djeluje na njihovom ostvarenju, te uredno plaća članarinu;

- svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja prihvaća ciljeve, djelatnosti i Statut Udruge, predano djeluje na njihovom ostvarenju, te uredno plaća članarinu.

 

Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Predsjedništvo.

 

 

Počasni član Udruge može biti:

-       svaka osoba koju Predsjedništvo imenuje. Počasni član može postati osoba koja je svojim osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Maloljetne osobe ostvaruju članstvo u Udruzi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

 

 

Članak 11.

 

Osoba koja želi postati članom Udruge podnosi zahtjev Predsjedništvu koje donosi odluku o prijemu u članstvo.

            Članovi potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka njenih tijela.

Fizičku osobu lišenu poslovne sposobnosti zastupa njen zakonski zastupnik.

Počasne članove Udruge predlaže Predsjedništvo, a proglašava Skupština Udruge.

 

Članak 12.

 

            Prava i obveze svih članova su sljedeća:

-       da plate upisninu i redovitu godišnju članarinu sukladno odredbama ovog Statuta

-       da sudjeluju u aktivnostima Udruge

-       da budu informirani o aktivnostima Udruge

-       da podnose Predsjedništvu prijedloge i primjedbe u vezi s radom Udruge

-       da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

-       da promiču ciljeve Udruge, čuvaju i podižu njen ugled

-       da budu birani i biraju članove u tijela Udruge sukladno odredbama ovog Statuta

 

 

Članak 13.

 

Redovni punoljetni i poslovno sposobni članovi jedini imaju pravo odlučivanja u Udruzi, oni mogu birati i biti birani u sva tijela Udruge.

            Bez prava odlučivanja u Udruzi su njezini maloljetni članovi, članovi lišeni poslovne sposobnosti i počasni članovi.

            Ukoliko redovni član bude proglašen počasnim, on zadržava prava i obveze redovnog člana, ali je oslobođen plaćanja godišnje članarine.

 

Članak 14.

 

            Udruga vodi popis članova sukladno Zakonu o udrugama.

            Visinu upisnine i članarine, te način i rokove njihovog uplaćivanja utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom.

            Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom.

 

Članak 15.

 

            Članstvo prestaje:

-       neplaćanjem članarine za proteklu godinu (bez posebne odluke)

-       isključenjem,

-       prestankom djelovanja Udruge,

-       smrću člana,

-       pismenom izjavom o istupanju iz članstva.

 

Članstvo u Udruzi prestaje istupanjem, kada član pismeno obavijesti Predsjedništvo Udruge da želi istupiti iz Udruge.

 

Predsjedništvo donosi odluku o isključenju člana kada član:

-       prekrši Statut Udruge

-       ugrozi interese Udruge

-       prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njezinom članstvu.

 

Protiv odluke Predsjedništva o isključenju odnosno o odbijaju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

 

 

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 16.

 

Dužnosnici i tijela upravljanja Udruge su:

-       Skupština,

-       Predsjednik i potpredsjednik,

-       Predsjedništvo,

-       Nadzorni odbor.

 

Članak 17.

 

            Skupština je najviše tijelo Udruge i čine je svi redovni punoljetni i poslovno sposobni članovi Udruge. Svatko od njih, bilo fizička bilo pravna, osoba ima jedan glas.

 

            Pravnu osobu koja je redovni član Udruge predstavlja osoba koju imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

            Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje.

Skupštini Udruge imaju pravo prisustvovati i sudjelovati u njezinu radu, ali bez prava odlučivanja, svi ostali članovi Udruge.

            Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu, na prijedlog Nadzornog odbora, Predsjedništva ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja redovnih članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.

            Ako Predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 5. ovoga članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvati će je predlagač.

            Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

            U slučaju isteka mandata osobe ovlaštene za zastupanje Udruge i tijelima upravljanja, Skupštinu sazivaju tri redovna člana uz pisanu potporu najmanje jedne trećine ukupnoga broja redovnih članova Udruge.

 

Skupština se može održati i na daljinu, pismenim ili elektroničkim putem. Odluku o načinu održavanja Skupštine donosi Predsjedništvo.

 

Članak 18.

 

            Skupštinu saziva Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik ili član Predsjedništva kojega ono odredi, dostavljanjem pisanih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Pisanim pozivom smatra se i elektronička pošta.

            Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja se na dnevnom redu.

            Ukoliko nije moguće dostavljanje materijala uz predloženi dnevni red, obvezno se naznačuje mjesto i vrijeme gdje je moguć uvid u te materijale.

 

Članak 19.

 

            Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina redovnih članova Udruge koji nisu članovi podružnica.

            Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

            Ukoliko Skupštini u zakazano vrijeme nije nazočna najmanje polovina redovnih članova, Skupština se odgađa 15 minuta, nakon čega se pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom nazočnih redovnih članova.

            Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih redovnih članova Skupštine.

 

 

Članak 20.

 

Skupština Udruge:

-       donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune;

-       donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge;

-       odlučuje o izboru i opozivu članova Predsjedništva, Nadzornog odbora, predsjednika i potpredsjednika Udruge, te likvidatora udruge;

-       donosi financijski plan i  godišnji plan rada Udruge;

-       usvaja završni račun Udruge;

-       razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge;

-       odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge;

-       odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,

-       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskoj djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,

-       odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih;

-       odlučuje o prigovoru protiv odluke Predsjedništva o prijemu u članstvo ili o isključenju iz članstva;

-       donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koje nije nadležno Predsjedništvo ili predsjednik Udruge;

-       proglašava počasne članove;

-       odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja.

 

 

Članak 21.

 

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, osigurava i odgovara za njezin pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština na vrijeme od dvije godine, s time da može biti biran više puta za redom.

            Predsjedništvo i Predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava čitavo Predsjedništvo, Skupština tada bira novo s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Predsjedništva, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji sastav su birani.

            Predsjedništvo i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

            Svaki član Predsjedništva može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sljedećoj sjednici.

 

         

Članak 22.

 

Predsjedništvo ima pet članova koje bira Skupština na vrijeme od dvije godine, a čine ga predsjednik, potpredsjednik, tajnik i dva člana.

Predsjedništvo rukovodi i upravlja radom Udruge u vremenu između dviju Skupština, a posebice:

 

-       utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna;

-       utvrđuje prijedlog financijskog plana i godišnjeg plana rada;

-       utvrđuje prijedlog završnog računa;

-       podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu;

-       odlučuje o visini članarine;

-       odlučuje o prijemu, prestanku i isključenju iz članstva;

-       odlučuje o promjeni adresa sjedišta Udruge, brine o informiranju članstva i javnosti;

-       odlučuje o korištenju imovine Udruge;

-       osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge;

-       obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost, utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu;

-       predlaže počasne članove Udruge;

-       predlaže dodjelu nagrada i priznanja;

-       donosi odluke o svim organizacijskim oblicima djelovanja Udruge i posebnim odlukama regulira njihov rad;

-       bira tajnika Udruge;

-       imenuje blagajnika Udruge;

-       imenuje voditelje organizacijskih oblika aktivnosti Udruge.

 

Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi. Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik ili suglasno tri člana Predsjedništva. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova.

 

Sjednice Predsjedništva mogu se održati i na daljinu, pismenim ili elektroničkim putem.

 

Članak 23.

 

Predsjednik udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge. Predsjednik zastupa Udrugu, predsjeda sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge,

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva. Predsjednik Udruge:

-       saziva sjednice Udruge i Predsjedništva i predlaže dnevni red;

-       provodi odluke Skupštine te rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine;

-       odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjih financijskih izvješća;

-       sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge;

-       obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima udruge;

 

Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik ili jedan od članova kojega odredi Predsjedništvo.

 

 

Članak 24.

 

Tajnik Udruge:

-       priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština;

-       brine o urednom vođenju registra članova;

-       vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Predsjedništva;

-       vodi i čuva arhivu Udruge, te

-       obavlja stručne i druge poslove za potrebe Predsjedništva u skladu s općim aktima Udruge.

 

Članak 25.

 

Predsjedništvo može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.

Predsjedništvo imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge na vrijeme od 2 godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Predsjedništvu.

 

Članak 26.

 

Nadzorni odbor čine tri člana Udruge i jedan zamjenik, koje bira Skupština na vrijeme od dvije godine. Članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovno.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Članak 27.

 

            Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

-       primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih  općih akata Udruge,

-       materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,

-       ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,

-       moguće slučajeve sukoba interesa,

-       obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 28.

 

Nadzorni odbor ima pravo tražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Predsjednik i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Predsjedništva, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Predsjedništva i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

 

Članak 29.

 

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 21 ovoga Statuta.

 

Članak 30.

 

Članovi Udruge mogu nadzirati rad Udruge. Ako član utvrdi nepravilnosti u provedbi Statuta ili sukob interesa unutar udruge koji blokira njezin rad, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici Statutom određenog tijela Udruge, odnosno Skupštine u roku od 30 dana od dostavljenoga pisanog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, član ima pravo podnijeti tužbu nadležnom sudu prema sjedištu Udruge radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Udruge.

 

 

 

Članak 31.

 

Imovinu Udruge čine:

-       novčana sredstva;

-       pokretne stvari;

-       nekretnine;

-       prava i obveze Udruge.

Udruga ostvaruje prihode od:

-       upisnine i članarine;

-       financiranjem programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova ili inozemnih izvora;

-       dobrovoljnih priloga, darova i donacija;

-       sponzorstva;

-       međunarodnih organizacija;

-       drugih izvora sukladno zakonu.

 

 

Članak 32.

 

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

            Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

            Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge.

 

 

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 33.

 

Statut je opći temeljni akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

            Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

            Predsjedništvo razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

 

Članak 34.

 

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge, a po njezinom općem ovlaštenju Predsjedništvo Udruge.

 

Članak 35.

 

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

 

VI.           NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 36.

 

            Predsjedništvo, na temelju trajnog ovlaštenja Skupštine, može dodijeliti priznanje, plaketu ili povelju pojedincima ili organizacijama za posebne njihove zasluge za rad i promicanje interesa Udruge, te je dužan o tome izvijestiti Skupštinu.

            Oblik i sadržaj priznanja, plakete i povelje određuje se posebnim aktom Predsjedništva.

 

 

VII.        PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 37.

 

            Udruga prestaje s radom kada o tomu odluči Skupština ili ako se steknu zakonske pretpostavke za prestanak rada Udruge.

            Poslove vezane uz prestanak rada udruge i likvidaciju provodi likvidator.

            U slučaju prestanka rada Udruge sva preostala imovina i prava pripadaju pravnom sljedniku Udruge.

 

Članak 38.

 

Ovaj Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom registracije promjene Statuta pri nadležnom tijelu državne vlasti.

Time prestaje važiti Statut Udruge donesen na skupštini Hrvatsko-češkog društva dana 22. travnja 2002. godine.

  

 Statut-pdf