Česi u Hrvatskoj

Češi v Chorvatsku

Česi su ustavom utvrđena nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine ima ih 13 086 ili 0,3% (Izvor podatka: SLJH-93, str. 66). Imaju svoje škole, kulturna i športska udruženja. Više od 50 godina djeluje i Savez Čeha koji objedinjuje, predstavlja i zastupa interese Čeha u RH. Saborski zastupnik mr. Zdenka Čuhnil, zastupa interese Čeha i Slovaka u zakonodavnom tijelu države.

Masovnije doseljavanje Čeha u Hrvatsku datira u vremenu od prije 200 godina. Brojne veze unutar Austro-Ugarske monarhije pogodovale su njihovom naseljavanju u hrvatske krajeve. Donosili su sa sobom umijeća i znanja, te se prilagođavali sredini u kojoj su se nastanili.

Tijekom agresije na Hrvatsku (1991) stali su u njenu obranu, a prema riječima jednog analitičara time su i dokazali da su "Politički Hrvati". Naime, "dok se nacionalno određuje rođenjem, za što ne postoji niti zasluga niti odgovornost, dotle se političko određuje svjesnom i odgovornom odlukom, koja u sebi nosi sve konsekvence". Opredijelivši se za Hrvatsku kao svoju domovinu i braneći je od agresije, sudjeluju u njenoj obnovi i izgradnji, zalažući se za cjeloviti napredak i dosljedno poštivanje svojih etničkih odnosno manjinskih prava.

Češka beseda Zagreb, najstarije je kulturno-prosvjetno društvo Čeha u Hrvatskoj, osnovano 1874. godine i otada neprekidno djeluje do danas.

Na prijedlog Hrvatsko-češkoga društva Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman je dodijelio pisano priznanje (odluka od 3.10.1994.) pohvalu Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj i Kulturno-prosvjetnom društvu "Češka Beseda" Zagreb.

Ústava Republiky Chorvatsko uvádí Čechy jako národnostní menšinu. Podle sčítání obyvatelstva v roce 1991 bylo jich 13.086 čili 0.3% (Pramen: Statistická ročenka 93, str.66). Mají své školy, kulturní a sportovní sdružení. Více než 50 let působí Svaz Čechů v RCH se sídlem v Daruvaru, který sdružuje, představuje s zastupuje zájmy Čechů v Chorvatsku. Zájmy Čechů a Slováků tlumočí ve Státním sněmu RCH paní Zdenka Čuhnilová.

Češi se ve větším počtu začali stěhovat do Chorvatska před více než 200 lety. Příčiny toho bylyhlavně ekonomicko - sociálního rázu a přispívaly k tomu i četné a dobré styky uvnitř Rakousko - Uherska. Přinášeli a sebou zdatnost a vědomosti, hlavně v řemeslech a zemědělství, a přizpůsobovali se prosstředí, do něhož přicházeli.

Během agrese na Chorvatsko /1991/zapojili se ve velkém počtu do její obrany, čímž - podle slov jednoho analytika - dokázali, že jsou "političtí Chorvaté". Zatím co se "národnost určuje narozením, což není zásluhou a z toho nevyplývý odpovědnost, političnost se určuje vědomě a odpovědným rozhodnutím, ze kterého vyplíyvají všechny konzekvence". Rozhodnuvši se pro Chorvatsko jako svou vlast a postavivši se na její obranu před agresí, účasní se jeho obnovení a výstavby, při čemž se zastávají celkového pokroka a důsledného uctívání svých etnických resp. menšnových práv.

Česká beseda v Zagrebu je nejstarší kulturně - osvětový spolek Čechů v Chorvatsku, založený roku 1874, a od té doby působí nepřžitě až podnes.

Na návrh Chorvatsko - české společnosti president Republiky Chorvatsko dr Franjo Tuđman udělil písemné uznání (03.10.1994) Svazu Čechů v Republice Chorvatsku a Kulturně - osvětovném spolku Česká beseda Zagreb.